fbpx

Regulamin sklepu

Regulamin Wydawnictwa Porte-Parole Wojciech Patyna

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Świadczenie usług elektronicznych
 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 5. Dostawa
 6. Płatność
 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. Tryb postępowania reklamacyjnego
 9. Dane osobowe
 10. Postanowienia końcowe

  1. Definicje

  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1.1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
  1.2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
  1.3. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  1.4. Konto (konto klienta) – podstrona, w ramach której gromadzone są m.in. Informacje o zamówieniach Klienta.
  1.5. Koszyk – funkcjonalność, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do paragonu/faktury, sposób dostawy, formy płatności, a także wpisania numeru kodu rabatowego.
  1.6. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w sklepie będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  1.7. Regulamin – niniejszy regulamin Wydawnictwa.
  1.8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Wydawnictwo.
  1.9. Wydawnictwo Porte-Parole Wojciech Patyna – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: www.jerzykruk.pl, za pośrednictwem, którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
  1.10. Sprzedawca – Wojciech Patyna, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Porte-Parole Wojciech Patyna, z siedzibą w Szczecinie, ul. Wczasów 23, kod pocztowy 70-771 Szczecin, o numerze NIP 9551504310, REGON 810148307, adres poczty elektronicznej: wojciechpatyna@wp.pl, nr telefonu: 604088889, (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora), adres filii w Szczecinie prowadzącej obsługę sprzedaży, reklamacji i zwrotów Wydawnictwo: Wydawnictwo Porte-Parole Wojciech Patyna, ul. Wczasów 23, 70-771 Szczecin.
  1.11. Strona – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
  1.12. Umowa sprzedaży (umowa) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Wydawnictwa.
  1.13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Wydawnictwa.
  1.14. Usługodawca – Wojciech Patyna, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Porte-Parole Wojciech Patyna, z siedzibą w Szczecinie, ul. Wczasów 23, kod pocztowy 70-771 Szczecin, o numerze NIP 9551504310, REGON 810148307, adres poczty elektronicznej: wojciechpatyna@wp.pl, nr telefonu: 604088889, (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora), adres filii w Szczecinie prowadzącej obsługę sprzedaży i zwrotów Wydawnictwo: Wydawnictwo Porte-Parole Wojciech Patyna, ul. Wczasów 23, 70-771 Szczecin.
  1.15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

  2. Postanowienia ogólne

  2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

  2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego, składania Zamówień na Produkty dostępne w sklepie, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, dostarczania Zamówionych Produktów Klientowi, uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

  2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Wydawnictwo.

  2.4. Wydawnictwo prowadzone jest przez: Wojciecha Patyne, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Porte-Parole Wojciech Patyna, z siedzibą w Szczecinie, ul. Wczasów 23, kod pocztowy 70-771 Szczecin, o numerze
  NIP 9551504310, REGON 810148307, adres poczty elektronicznej: wojciechpatyna@wp.pl, nr telefonu: 604088889, (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora), adres filii w Szczecinie prowadzącej obsługę sprzedaży, reklamacji i zwrotów Wydawnictwo: Wydawnictwo Porte-Parole Wojciech Patyna, ul. Wczasów 23, 70-771 Szczecin.

  2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Wydawnictwa następujące Usługi elektroniczne:
  2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym.
  2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

  2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  2.6.1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet.
  2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  2.6.3. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

  2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

  3. Świadczenie usług elektronicznych

  3.1. W ramach Wydawnictwa Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne, poza kosztami ponoszonymi przez Klienta z tytułu połączeń z Internetem, zgodnych z ofertą operatora danego Klienta.

  3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Wydawnictwie zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
  3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
  3.3.2. Możliwe jest także składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Wydawnictwa bez rejestracji, poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
  3.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu
  interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Wydawnictwie zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

  3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Wydawnictwie jest zawierana na czas nieoznaczony.

  3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Wydawnictwie jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

  3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
  3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
  3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
  3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

  4. Warunki zawierania umowy sprzedaży

  4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Wydawnictwa, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Wydawnictwa podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

  4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Wydawnictwo jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Wydawnictwo, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

  4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktów za pomocą interaktywnego formularza lub Konta Klienta należy wejść na stronę internetową Wydawnictwa, dokonać wyboru Produktów i złożyć Zamówienie w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje.
  4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne
  do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

  4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Kupuję i płacę”.

  4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

  4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Wydawnictwo.

  5. Dostawa

  5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, pod warunkiem dokonania zapłaty w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przelewem.

  5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta: za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

  5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.

  5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.

  6. Płatność

  6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  6.1.1. Przelewem elektronicznym i kartą płatniczą online.
  6.1.2. Przelewem bankowym manualnie.
  6.1.2.1. Klient wybierając tą formę płatności nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów dodatkowych.
  6.1.2.2. Operatorem przelewów elektronicznych i kart płatniczych jest tpay z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  7. Prawo odstąpienia od umowy

  7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wydawnictwo Porte-Parole Wojciech Patyna, ul. Wczasów 23, 70-771, Szczecin.

  7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia. Datą wydania Produktu jest data jego odbioru przez Konsumenta lub data jego doręczenia przez przewoźnika.

  7.3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  7.4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na adres: Wydawnictwo Porte-Parole Wojciech Patyna, ul. Wczasów 23, 70-771, Szczecin.
  7.4.1. Koszt opakowania i odesłania produktu ponosi Konsument.

  7.5. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Produktu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Produktu oraz koszt wysyłki Produktu do Konsumenta. Zwrot zostanie dokonany na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
  7.5.1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu.

  7.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. Książka z dedykacją); b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone; c) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  8. Tryb postępowania reklamacyjnego

  8.1. Reklamacje z tytułu wad Produktu.
  8.1.1. Reklamacje z tytułu wad Produktu można składać pisemnie na adres: Wydawnictwo Porte-Parole Wojciech Patyna, ul. Wczasów 23, 70-771, Szczecin.
  8.1.2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

  8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Wydawnictwa.
  8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Wydawnictwa można składać pisemnie na adres: Wydawnictwo Porte-Parole Wojciech Patyna, ul. Wczasów 23, 70-771, Szczecin.
  8.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

  9. Dane osobowe

  9.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Wydawnictwa jest: Wojciech Patyna prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Porte-Parole Wojciech Patyna, z siedzibą w Szczecinie, ul. Wczasów 23, kod pocztowy 70-771 Szczecin, o numerze NIP 9551504310, REGON 810148307, adres poczty elektronicznej: wojciechpatyna@wp.pl

  9.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Wydawnictwa zbierane są jedynie w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

  9.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia.

  9.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Wydawnictwa.

  10. Postanowienie końcowe

  10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

  10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

  10.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  10.4 Zmiana regulaminu z ważnych przyczyn zostaje udostępniona w Sklepie Internetowym https://jerzykruk.pl/ oraz będą do pobrania w formacie PDF. O zmianie
  regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF). Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie ze zdaniem wcześniejszym. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

  Wzór formularza odstąpienia od umowy

  Wydawnictwo Porte-Parole Wojciech Patyna
  Wczasów 23
  70-771, Szczecin
  E-mail: wojciechpatyna@wp.pl

  Odstąpienie od umowy sprzedaży

  Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: (proszę wymienić zwracane towary lub numer zamówienia)
  Data zawarcia umowy:
  Data odbioru towaru:
  Imię i nazwisko Klienta:
  Adres Klienta:
  Nr konta bankowego do zwrotu należności:
  Data i Podpis Klienta (wymagane)

  Adres do zwrotu towaru:
  Wydawnictwo Porte-Parole Wojciech Patyna
  Wczasów 23
  70-771, Szczecin

Pin It on Pinterest